Nazwa zadania publicznego Wartość projektu ogółem Kwota dotacji Donator Okres realizacji Partnerzy Zasoby kadrowe
PROMOCJA GMINY, w tym a) działania na rzecz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw 17.884,55 5.000,00 Wójt Gminy Kiwity 01.04.2014 - 30.06.2014 1. Stowarzyszenie "Frauen helfen Frauen" ("Kobiety pomagają Kobietom") z Niemiec; 2. Stowarzyszenie "Vilties Tiltas" ("Pomost Nadziei") oddział "Têkmê" ("Strumienie"); 3. Stowarzyszenie "Vilties Tiltas" ("Pomost Nadziei") oddział "Eičiúnai Jaunimo Centras" ("Młodzieżowe Centrum Kultury"); 4. Wicestarosta Powiatu Bartoszyckiego Jan Zbigniew NADOLNY; 5. Wójt Gminy Kiwity Wiesław TKACZUK; 6. Nadleśniczy Nadleśnictwa Bartoszyce Zygmunt Zbigniew PAMPUCH; 7. Proboszcz Parafii Świętego Krzyża w Krekolach ks. Adam STEĆ. Wolontariat": Ryszard PRZYTUŁA, Mariola JAGIEŁŁO, Jan POWIERŻA, Grażyna PRZYTUŁA, Bogumiła PAŻUŚ, Stanisław SKIBIŃSKI, Jan RÓŻAK, Urszula OLESZKIEWICZ, Zofia PAŻUŚ, Gerard WICHOWSKI

Wsparcie finansowe Gminy Kiwity na podstawie umowy Nr 13/14 z dnia 12.03.2014r.

PROMOCJA GMINY, w tym

a) działania na rzecz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw: „Krekolandia” ogniwem partnerskiej współpracy organizacji z Niemiec, Litwy i Polski oraz wymiany doświadczeń w zakresie organizacji świąt i tradycji regionalnych połączonych z obchodami 10-lecia działalności Stowarzyszenia „Łańcuch Wzajemności” 

w okresie od 01.04.2014 do 30.06.2014

Według kosztorysu realizacji zadania kwota wsparcia realizacji zadania wynosi: 5.000,00 zł.

OGÓŁEM REALIZACJA ZADANIA WYNOSI:

- z wnioskowanej dotacji - 5.000,00 zł.

- z finansowych środków własnych - 7.650,00 zł.

- z innych źródeł - 50,00 zł.

- z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy - 3.550,00 zł.

Koordynator projektu - Wiceprezes Stowarzyszenia, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krawczykach Mariola JAGIEŁŁO

Współpraca międzynarodowa naszego Stowarzyszenia  została zainicjowana i objęta Patronatem w 2006 roku przez obecnego Wójta Gminy Kiwity Pana Wiesława TKACZUKA.

Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia z organizacjami z Niemiec (z Emsland – powiatu partnerskiego z Powiatem Lidzbarskim) i z Litwy poprzez wspólne działania prowadzona jest od 8 lat. Partnerami w realizowanych działaniach byli również przedstawiciele organizacji z Holandii i Grecji.

Bardzo znaczącym dla realizacji tego zadania jest to, że w roku 2014 obchodzić będziemy 10 rocznicę działalności Stowarzyszenia oraz obchody 10-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W działaniach projektowych spotkanie uczestników projektu z Niemiec, Litwy i Polski odbędzie się w okresie od 16 do 21.06.2014r.

Realizacja projektu i spotkanie partnerskich organizacji z Niemiec, Litwy i Polski w ramach wymiany doświadczeń ma na celu promocję Gminy Kiwity poprzez rozwijanie kontaktów między współpracującymi ze sobą  społeczeństwami oraz organizacjami działającymi na rzecz swoich społeczności, szczególnie z Niemiec, Litwy i Polski.

Jako gospodarze, w ramach kontynuacji działań skierowanych na dalsze rozwijanie kontaktów, wzmacnianie integracji i współpracy między społeczeństwami krajów Unii Europejskiej chcemy poprzez kontynuację wymiany doświadczeń w zakresie organizacji świąt i tradycji regionalnych zaprosić naszych partnerów do udziału w uroczystościach Świąt Bożego Ciała „Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa” w dniu 19.06.2014r. oraz do udziału w Festiwalu Piosenki Amatorskiej realizowanym przez nasze Stowarzyszenie na terenie „Krekolandii”.

„Krekolandia” jest to teren po byłej Ochotniczej Straży Pożarnej w Krekolach użyczony Stowarzyszeniu na czas nieokreślony w 2008 roku przez Gminę Kiwity zabudowany budynkiem o pow. 55 m². Po odpowiednich dostosowaniach i zmianie zabudowy wewnętrznej znajduje się tam już biblioteka Stowarzyszenia z zasobem 9500 woluminów oraz pokój dla wolontariuszy z zapleczem kuchennym i łazienką, które zostały wykonane ze środków Stowarzyszenia przy współudziale lokalnej społeczności i partnerskich organizacji.

Ponadto w realizowanym projekcie podsumowując wspólne działania wszystkie organizacje: z Niemiec „Frauen helfen Frauen e.V.” („Kobiety pomagają Kobietom”), z Litwy „Vilties Tiltas” („Pomost nadziei”) oraz „Eičiūnai Jaunimo Centras” („Młodzieżowe Centrum Kultury”) będą miały możliwość zaprezentowania i podsumowania osiągnięć, ze szczególnym zwróceniem uwagi na naszą współpracę i działania realizowane ze środków Gminy Kiwity oraz Unii Europejskiej. 

Stowarzyszenie „Frauen helfen Frauen e.V.” od września 2013r. jest również Członkiem Wspierającym naszego Stowarzyszenia.

W 2010 roku w „Krekolandii” w Polsce przedstawiciele organizacji partnerskich z Niemiec, Litwy i Polski zasadzili 3 dęby, które zostały nazwane „Dębami przyjaźni”. Teren ten został przez polską młodzież zagospodarowany i opisany tablicą pamiątkową.

W czasie wizyty w roku 2013 partnerzy z Litwy ze Stowarzyszenia „Vilties Tiltas” („Pomost nadziei”) zaproponowali zasadzenie na terenie „Krekolandii” kolejnych 3 dębów, które zostały nazwane „Dębami nadziei”, jako symbol nadziei, że „Krekolandia” połączy nie tylko lokalną społeczność, ale również wszystkich, którzy  poprzez czynienie dobra dążą do wzajemnego zrozumienia, pojednania i integracji. W ramach realizacji tego projektu teren nowo posadzonych dębów będzie przez uczestników zagospodarowywany.

W miarę pozyskiwania środków finansowych własnych uczestnicy projektu w ramach warsztatów w Krekolandii montować będą 4 maszty z flagami krajów: Polski, Niemiec i Litwy oraz Unii Europejskiej. Zamontowanie masztu z flagą Unii Europejskiej w otoczeniu flag partnerskich organizacji międzynarodowych będzie ważnym elementem podkreślającym członkostwo Polski w Unii Europejskiej, w tym również nasze osiągnięcia. W działalności naszej organizacji jest to działanie innowacyjne, szczególnie, że mimo naszego dużego zaangażowania w rozwój wspólnej Europy dotychczas nie eksponowaliśmy tego w taki sposób.

W roku 2012 członkowie naszej organizacji uczestniczyli w obchodach 20-lecia działalności Stowarzyszenia „Frauen helfen Frauen e.V.” oraz 10-lecia - lokalnego Bractwa Kurkowego w Niemczech. W ramach wspólnych projektów  realizowanych od roku 2006 członkowie naszego Stowarzyszenia oraz organizacji partnerskich  brali udział w spotkaniach z lokalną społecznością, co sprzyjało efektywnemu poznawaniu kultury naszych narodów oraz promowaniu walorów Gminy Kiwity.

W roku 2013 w czasie spotkania w Polsce stowarzyszenia nasze sformalizowały dotychczasową współpracę i podpisały umowy partnerskie nawiązujące współpracę partnerską w oparciu o działalność statutową naszych stowarzyszeń.

W roku 2014 r. planowany jest wyjazd do Strasburga, gdzie przedstawiciele naszej organizacji wraz z delegacjami z Niemiec i Litwy spotkają się z Europosłami z Niemiec, Litwy i Polski w celu przedstawienia efektów naszej współpracy i dalszych planów przy wsparciu i patronacie parlamentarzystów Unii Europejskiej.  

Realizacja tego projektu na zaproszenie partnerskiej organizacji „Vilties tiltas” została zapoczątkowana przed projektowym  wyjazdem polskiej grupy uczestników, w tym Wójta Gminy Kiwity na Litwę na obchody odzyskania niepodległości Litwy. W dniu 13.02.2014r. spotkaliśmy się w Kaišiadorys. Nasi partnerzy 15 lutego tradycyjnie zorganizowali pochód ze zniczami do powojennego miejsca pomordowania partyzantów w lesie w miejscowości Kruonis. W trakcie spotkania odbyły się również wycieczki krajoznawcze, m.in. do Wilna i Trok, gdzie poznawaliśmy ich kulturę, tradycję i wartości narodowe.

W początkowej fazie projektu polscy uczestnicy projektu będą spotykali się w siedzibie Stowarzyszenia oraz na terenie „Krekolandii”. Podczas spotkań  będą zapoznawać się z podstawowymi zwrotami w języku partnerów zagranicznych, kulturą, tradycją oraz działalnością społeczną organizacji partnerskich i przygotują prezentację zdjęciową z dotychczasowych działań. W ramach wspólnych działań uczestnicy we współpracy z lokalną społecznością będą również zagospodarowywali teren nowo posadzonych „Dębów nadziei”. 

Podczas wizyty w Polsce przybyli goście w okresie od 16 – 21.06.2014r. będą uczestniczyli w uroczystości Świąt Bożego Ciała w Krekolach oraz w Festiwalu Piosenki Amatorskiej.

W związku z tym, że w roku 2014 odbędzie się kolejna edycja cyklicznego działania naszego Stowarzyszenia „Piosenka jest dobra na wszystko – Festiwal Piosenki Amatorskiej” do udziału oprócz chętnych z terenów Powiatu Lidzbarskiego i Bartoszyckiego, którzy zgłoszą się sami zostaną zaproszeni również wszyscy uczestnicy, którzy brali udział we wcześniejszych edycjach. 

Do udziału w Festiwalu Piosenki Amatorskiej zostaną zaproszeni także lokalni artyści i wykonawcy piosenek, którzy  wystąpią przed lokalną publicznością przedstawiając lokalną kulturę, czym uatrakcyjnią spotkanie partnerów realizowanego projektu.

Wspólne działania organizacji prowadzone są w ramach partnerskiej współpracy Gminy Kiwity z partnerską Gminą Lathen w Niemczech oraz współpracy Powiatu Lidzbarskiego z Powiatem Emsland w Niemczech, dlatego też w trakcie realizacji projektu uczestnicy oprócz zapoznawania się z walorami Gminy Kiwity będą uczestniczyć w wycieczce krajoznawczej naszego województwa. Przy współdziałaniu Członka Wspierającego naszego Stowarzyszenia Nadleśnictwa Bartoszyce, które w tym roku obchodzić będzie 90 rocznicę działalności uczestnicy projektu zapoznają się również z walorami przyrodniczymi naszego regionu.

Partnerami krajowymi w realizowanym projekcie jest  Parafia Świętego Krzyża w Krekolach oraz Nadleśnictwo Bartoszyce, które podobnie jak wszystkie organizacje zaangażowane będą w prezentację i przedstawienie osiągnięć w działaniach prowadzonych na rzecz lokalnych społeczności.

Przedstawienie osiągnięć oraz prezentacji stowarzyszeń odbędzie się w budynku „Krekolandii”, natomiast przedstawienie osiągnięć Parafii, Gminy i Nadleśnictwa Bartoszyce, które swoim zasięgiem obejmuje Gminę Kiwity odbędzie się w terenie poprzez pokazanie i promowanie walorów krajowych miejsc o szczególnym znaczeniu dla Gminy Kiwity. Działanie to realizowane będzie w bezpośrednim współdziałaniu z Patronatem Współpracy Międzynarodowej Stowarzyszenia, Wójtem Gminy Kiwity Panem Wiesławem TKACZUKIEM.

17.06.2014_Spotkanie partnerów w Mimozie