MASZ POTRZEBĘ POMAGANIA INNYM, DZIELENIA SIĘ SWOIM DOŚWIADCZENIEM? CHCESZ ZDOBYĆ NOWE UMIEJĘTNOŚCI, TWÓRCZO WYPEŁNIĆ CZAS WOLNY? ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM. KAŻDY Z NAS MA COŚ, CO MOŻE DAĆ INNYM.

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM:

- Wolontariat to nieodpłatna, bezinteresowna praca na rzecz osób potrzebujących

- Wolontariusz może wykonywać bardzo różne czynności - od prac biurowych, poprzez pracę z dziećmi, seniorami, osobami chorymi aż do udzielania porad prawnych

- Rodzaj prac dobierany jest indywidualnie - w zależności od posiadanych umiejętności i zainteresowań.

Wolontariuszem może zostać każdy,

bez względu na wiek, miejsce zamieszkania, zawód czy status społeczny pod warunkiem, że jego działania będą wychodziły poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie, będą bezpłatne, świadome i dobrowolne.

Celem przyjęcia Wolontariuszy do Stowarzyszenia "Łańcuch Wzajemności" jest w szczególności potrzeba wprowadzenia nowego spojrzenia na działalność organizacji, w tym:

 • zwiększenie współpracy z innymi podmiotami

 • zaktywizowanie grupy seniorów, organizacja spotkań skierowanych na uchwycenie przemijającej historii, kontynuacja procesu spisywania i zbierania pamiątek powojennej historii mieszkańców Warmii i Mazur, przesiedleńców z różnych stron Polski oraz z Rosji

 • promowanie działalności „Krekolandii” i biblioteki Stowarzyszenia

 • szerzenie idei oraz wsparcie działań wolontariatu

 • udział w organizowanych akcjach i wydarzeniach lokalnych, krajowych i międzynarodowych

 • udział w działaniach promocyjnych do realizowanych projektów

 • wspieranie pozostałych statutowych działań Stowarzyszenia

 • wprowadzanie własnych pomysłów wnoszących pozytywne odczucia i reakcje w społeczeństwie.

Rozwój wolontariatu jest jednym z kluczowych działań ujętych w strategii Stowarzyszenia. W działaniach tych planowana jest organizacja mocnej grupy osób (wolontariuszy) systematycznie zaangażowanych w pomoc osobom potrzebującym, m.in. niepełnosprawnym, samotnym i seniorom. Działania te jednak potrzebują wsparcia.

Mamy nadzieję, że dzięki pracy Wolontariuszy do działania włączy się więcej ludzi, że dzięki ich przykładowi i zaangażowaniu inni mogą chcieć również być wolontariuszami.

Nasi Wolontariusze docelowo będą podnosić i promować stopień aktywności członków Stowarzyszenia i w miarę możliwości mieszkańców wsi do podejmowania wspólnie nowych inicjatyw, co w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia integracji i współdziałania na rzecz rozwoju wsi. Planowanie oraz wspólne działanie na rzecz środowiska lokalnego przyczynią się do upowszechniania pozytywnych wzorców zachowań i zacieśnią kontakty międzyludzkie.

Na podstawie naszego dotychczasowego doświadczenia Wolontariusze nasi będą mogli przedstawiać swoje propozycje, plany i wnioski.

Wg nas ważne jest:

 • Zbieranie, dokumentowanie i aktualizowanie informacji o działalności Stowarzyszenia

 • przygotowywanie informacji, artykułów, prezentacji, zdjęć itp. do rozpowszechniania przez strony internetowe Stowarzyszenia oraz partnerów i lokalne media. Przygotowywanie i rozprowadzanie materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki) zachęcających do udziału w działaniach Stowarzyszenia i informujących o celach realizowanych przedsięwzięć, zwiększenie atrakcyjności działań Stowarzyszenia poprzez docieranie do mieszkańców będących podopiecznymi Stowarzyszenia i omawianie z nimi wzajemnych potrzeb i możliwości rozwoju, przygotowywanie i zamieszczanie artykułów promocyjnych w gazecie lokalnej, utworzenie i prowadzenie zakładki informacyjnej na stronie internetowej Stowarzyszenia, przygotowywanie na bieżąco prezentacji multimedialnej o planowanych działaniach z określeniem stanu zastanego przed realizacją projektu

 • wyszukiwanie informacji dotyczących dotacji

 • pomoc w biurze oraz w realizacji bieżących działań statutowych

Ponadto w ramach w.w. zakresu tematycznego Wolontariusze w miarę możliwości i potrzeb będą angażować się w:

 • prowadzenie wywiadów i pogadanek z mieszkańcami korzystającymi z nieodpłatnych usług biura oraz biorących udział w realizowanych działaniach

 • wykonanie ankiet ewaluacyjnych określających poziom znajomości, potrzeb oraz wymagań w stosunku do Stowarzyszenia w lokalnej społeczności

 • wsparcie organizacji Dnia Kobiet, itp.

 • organizowanie w „Krekolandii” comiesięcznych planowanych poprzez ogłoszenia spotkań z mieszkańcami Krekol i pobliskich miejscowości na temat możliwości rozwoju Stowarzyszenia na rzecz społeczności wiejskiej

 • wspieranie działalności współpracy z Bankiem Żywności, wydawanie artykułów spożywczych

 • promowanie wśród członków Stowarzyszenia współpracy z osobami wspierającymi działalność organizacji, pomoc w planowaniu wzorów podziękowań, itp.

 • wspieranie organizacji i prowadzenia kółek zainteresowań, konkursów, skeczy, dyskusji itp. dla dzieci i młodzieży biorących udział w działaniach Stowarzyszenia.

Wolontariusze w zakresie realizacji swoich prac i obowiązków wspomagani będą bezpośrednio przez Opiekuna, a szczegółowy zakres opracowywany będzie w czasie posiedzeń Zarządu, które odbywają się w każdy wtorek tygodnia.

Zakres działań zawsze uzależniany będzie od możliwości organizacyjnych zarówno organizacji jak i Wolontariuszy.

Wolontariusze w Stowarzyszeniu otrzymają wsparcie na zasadach obowiązków i uprawnień przysługujących członkom Stowarzyszenia, które określone są w statucie. Zadania realizować będą w ścisłej współpracy z Zarządem, zatrudnionymi pracownikami oraz członkami i innymi Wolontariuszami Stowarzyszenia.

Będą mogli uczestniczyć w dostępnych szkoleniach organizowanych w ramach członkostwa Stowarzyszenia w:

 • Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Fosa”

 • Sieci Wspierania Rozwoju Lokalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Herold”

 • Sieci na rzecz seniorów Warmii i Mazur

 • Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Lidzbarskiego,

 • innych szkoleniach, które będą dostępne dla członków Stowarzyszenia.

Wolontariusze uczestnicząc w działaniach bieżących i promocyjnych Stowarzyszenia uzyskają:

 • radość z możliwości samorealizacji i spełnienia

 • możliwość osobistego rozwoju i zdobywania doświadczenia pracy w organizacji pozarządowej,

 • możliwość rozwijania nowych umiejętności w zakresie komunikacji między mieszkańcami

 • możliwość poznawania i wprowadzania nowych rozwiązań promocji i marketingu w ramach prowadzonej działalności w środowisku lokalnym.

Wolontariusze będą mieli zapewnioną inspirującą atmosferę pracy i udział w ciekawych projektach. Poprzez pomoc potrzebującym wzmocnią swoje umiejętności pracy w grupie oraz nawiążą ciekawe znajomości. Będą mieli możliwość kontynuowania działań Stowarzyszenia w zakresie spisywania wspomnień ostatnich przesiedleńców okresu powojennego.

Na zakończenie otrzymają zaświadczenie o prowadzonej w Stowarzyszeniu działalności w ramach wolontariatu oraz rekomendacje potwierdzające ich kwalifikacje teoretyczne i umiejętności praktyczne.

Ponadto Wolontariusze poznają zasady działania organizacji pozarządowych i umiejętności pracy w grupie, przez co będą potrafili właściwie przekładać posiadane już doświadczenie zawodowe na efektywne działania społeczne. Nauczą się współpracy z lokalnymi mediami.

Prowadząc działania promocyjne organizacji będą mogli realizować swoje zainteresowania pracą społeczną w społeczności wiejskiej. Poprzez organizację i udział w spotkaniach międzypokoleniowych oraz zaangażowanie w działalność Stowarzyszenia w zakresie pomocy osobom potrzebującym nauczą się jak radzić sobie w stresowych sytuacjach.

Nauczą się łączenia działań Stowarzyszenia z doświadczeniami mieszkańców wsi. Poznają nowych ludzi, historię powstania i dalszych możliwości rozwoju społeczności lokalnej od czasu przesiedlenia w okresie powojennym do dnia dzisiejszego.

Wolontariusze uzyskają m.in. kompetencje:

 • umiejętności wyszukiwania grantów

 • umiejętności komunikacji w środowisku wiejskim

 • poznają zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych

 • posiądą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające im sprawną, skuteczną i satysfakcjonującą pracę wolontariacką w społeczności wiejskiej.