Z NOWOŚCI

Pierwsze 10 lat działalności w oczach lokalnej społeczności i Gości przyjezdnych

KRONIKA MAŁA

Potrzeba powstania Stowarzyszenia zrodziła się na przełomie lat 2003/2004, kiedy to okazało się, że społeczności zorganizowane z większymi sukcesami pokonują trudności związane szczególnie z wpływaniem na poprawę życia na wsi, począwszy od dzieci a skończywszy na osobach starszych.

Okres likwidacji szkół i sprzedaż budynków, które w świadomości ludzi były społeczną własnością spowodował, że w Krekolach, w miejscowości w której znajdują się granice dwóch gmin, dwóch powiatów i dwóch krain a wszystko to łączy Parafia Krekole spowodował, że w 2004 roku 20 osób z różnych miast i wsi, w tym również z Krekol podjęło próbę zacierania granic terytorialnych co dla samorządowców wydawało i chyba wciąż dla niektórych wydaje się nie do pokonania (wykaz Członków Założycieli Stowarzyszenia znajduje się w zakładce: Stowarzyszenie)

1. Ważniejsze osiągnięcia Stowarzyszenia w dotychczasowej działalności:

a) poprzez wsparcie i działania członków Stowarzyszenia w 2004 roku powstała pierwsza na naszych terenach Niepubliczna Szkoła Podstawowa.

b) dzięki działaniom i współfinansowaniu przez Stowarzyszenie w 2004 roku do wiosek: Krekole, Samolubie, Klekotki, Krawczyki i Osieka doprowadzono drogą radiową internet.

c) od 2004r. Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

d) w 2005 roku Stowarzyszenie zostało wpisane do wykazu prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości w zakresie otrzymywania nawiązek na cele statutowe. Działanie to było realizowane do końca roku 2014 - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3.01.2012r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. W sprawozdaniu za rok 2014 Stowarzyszenie rozliczyło się ze wszystkich środków finansowych pochodzących z "nawiązek" z lat wcześniejszych (ŁW-47/212).

e) od 01.03.2010r. Stowarzyszenie na podstawie umowy partnerskiej współdziała z Bankiem Żywności w Olsztynie w ramach Programu “Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej” oraz w ramach karty współdziałania.

f) od 08.11.2010r. na podstawie decyzji Rady Gminy Kiwity w Stowarzyszeniu organizowana jest i wykonywana praca społecznie użyteczna dla osób skierowanych przez Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim.

g) w 2015 roku Stowarzyszenie rozpoczęło prowadzenie statutowej działalności w zakresie pośrednictwa finansowego poprzez obsługę płatności dla osób wspieranych przez Stowarzyszenie. Celem tego działania jest ułatwienie życia dla społeczeństwa wiejskiego poprzez utworzenie w siedzibie Stowarzyszenia punktu przyjęć gotówki w celu wpłat za energię, wodę, telekomunikację i inne do kasy, dokumentując to dowodem KP i z konta bankowego Stowarzyszenia opłacanie przelewem dla dostawców w.w. mediów w imieniu wpłacających osób. Czynności te są wykonywane nieodpłatnie.

h) w czerwcu 2015r zawiązała się grupa inicjatywna, której działania skierowane są na tworzenie w miejscowości miejsca do którego każdy może przyjść i skorzystać za darmo z internetu, komputera i innego sprzętu znajdującego się w biurze Stowarzyszenia oraz w “Krekolandii” (Ryszard PRZYTUŁA, Maria MICHALIK, Danuta MICKIEWICZ, Kamil RUBAŻEWICZ, Marcin PAŻUŚ, Klaudiusz PAŻUŚ i Kacper MARCINKOWSKI). Początkowe działania zostały zainicjowane złożeniem wniosku na powstanie “Pracowni Orange” (ŁW-44/683). Wniosek nie otrzymał wsparcia od Fundacji Orange, ale działanie jest kontynuowane ze środków własnych Stowarzyszenia. 

i) od 2015r. w związku z otrzymaniem w darze używanych wózków inwalidzkich, chodzików dla osób starszych i kul łokciowych w ramach działalności dla osób niepełnosprawnych nieodpłatnie użyczamy ten sprzęt osobom potrzebującym.

j) aktualny wykaz Członków Stowarzyszenia oraz osób, które działały w Stowarzyszeniu znajduje się w zakładce: Stowarzyszenie.

2. Stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność w 2004r. jako „Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi” z siedzibą w Krekolach a w dniu 25.04.2012r. zmieniło swoją nazwę na „Łańcuch Wzajemności”.

„Łańcuch Wzajemności” jest organizacją, która przyjęła na siebie zadania związane ze wspieraniem rozwoju, rozwiązywaniem problemów i niesieniem pomocy osobom, rodzinom i organizacjom w otaczającym nas środowisku,  niezależnie czy są to mieszkańcy miasta czy wsi. Na początku były to działania skierowane tylko do mieszkańców wsi, z czasem jednak, gdy okazało się, że niemal w połowie członkami Stowarzyszenia są mieszkańcy z miast działalność ta znacznie się rozszerzyła, nawet za granicę.

Członkowie Stowarzyszenia są to osoby mieszkające w różnych miejscowościach kilku Powiatów (Lidzbarskiego, Bartoszyckiego, Braniewskiego, Olsztyńskiego i Gdańskiego), pracują w różnych zawodach i posiadają różny status materialny, co jest naszą dodatkową siłą, gdyż dzięki temu potrafimy reagować w różnych sytuacjach.

Poprzez internet, biuro, stworzenie terenu przyjaznego wszystkim mieszkańcom, spotkania, organizację imprez kulturalnych, realizację projektów i wielu innych działań Stowarzyszenie realizuje zadania związane ze wspieraniem rozwoju, rozwiązywaniem problemów i niesieniem pomocy osobom, rodzinom i organizacjom w otaczającym nas środowisku.

Kierownictwo i członkowie organizacji to osoby bardzo zaangażowane w rozwój i funkcjonowanie Stowarzyszenia, cechują się konsekwencją w działaniu, posiadają umiejętności animatorów i liderów w pracy w społeczności wiejskiej, angażują się we własny rozwój, z korzyścią dla działań Stowarzyszenia, co potwierdzają wyróżnienia oraz liczne certyfikaty.

Podstawą działalności Członków Stowarzyszenia jest praca społeczna i wolontariat. 

Stowarzyszenie wspiera działalność klubów działających w Stowarzyszeniu, których celem jest integracja społeczności wiejskiej: "SuperSeniorClub", "Krekolak" oraz "Ligi Ochrony Przyrody". W Stowarzyszeniu działają również zespoły taneczne "Malwa" i "BLASK Reaktywacja".

3. Zasoby rzeczowe organizacji:

- baza lokalowa Stowarzyszenia „Krekolandia”, teren po byłej Ochotniczej Straży Pożarnej o pow. 0,2469 ha zabudowany budynkiem remizy o pow. 55 m², użyczony Stowarzyszeniu na czas nieokreślony przez Gminę Kiwity. W budynku znajduje się biblioteka, w której jest ponad 9500 woluminów. Jest także pokój dla wolontariuszy wraz z sypialnią i łazienką. Praktycznie budynek wykorzystywany jest jako czytelnia i miejsce spotkań mieszkańców oraz imprez okolicznościowych. Pomieszczenie przystosowane jest do prowadzenia zajęć edukacyjnych, przyjazne dla osób niepełnosprawnych. W budynku jest również zaplecze kuchenne z ciepłą wodą. Wciąż trwają prace modernizacyjne skierowane na dostosowanie terenu i budynku do działalności związanej z wymianą młodzieży zarówno krajowej jak i z innych krajów.

- na terenie wybudowane zostały 2 wiaty, duży grill, boisko do plażowej piłki siatkowej oraz teren do organizacji innych zabaw i rozgrywek sportowych, scena, toy-toy i elementy małej architektury dla dzieci oraz dorosłych. Teren zabezpieczony jest w stoły i miejsca siedzące umożliwiające uczestnictwo lokalnej społeczności i prowadzenie spotkań,

- na zasadzie bezpłatnego użyczenia na czas nieoznaczony do prowadzenia przez Stowarzyszenie bieżącej działalności statutowej działki o nr 151/2 i 153/3 o pow. 998 m²  zabudowane budynkiem mieszkalnym, położonym w Krekolach 32. W budynku znajduje się biuro, które jest Siedzibą Stowarzyszenia. Na parterze zajmowane przez Stowarzyszenie pomieszczenia to: ganek z wejściem głównym do biura, 1 pokój, kuchnia, korytarzyk i łazienka połączona z kotłownią o pow. 80,32 m² oraz 3 piwnice o pow. 56,94 m². Na działkach znajdują się 3 wiaty wykorzystywane przez Stowarzyszenie, tj. na pojazdy, na archiwum i na sprzęt Stowarzyszenia. Ogółem 137,26 m². Biuro wyposażone jest w niezbędne łącza, sprzęt multimedialny, komputery, drukarki, ksero itp. oraz odpowiednią do potrzeb ilość stołów i krzeseł. Pomieszczenia biura zapewniają organizację posiedzeń Zarządu, Walnych Zebrań oraz spotkań ogólnych z mieszkańcami, w szczególności w ramach udzielanego nieodpłatnie wsparcia itp.

- samochód VW Bus 2,5 TDI 9-osobowy (NLI 60NN), który otrzymaliśmy w darze od organizacji partnerskiej z Niemiec w 2014 roku.

- samochód Renault Trafic 9-osobowy (NLI 85JT), który został Stowarzyszeniu użyczony na czas nieokreślony umową użyczenia z dnia 01.08.2019 nr ŁW-57/275

- posiadamy również wystarczającą do aktualnych potrzeb ilość sprzętu sportowego, namioty, pawilony, ławki, stoliki, trampolinę, rowery i inne elementy umożliwiające organizację spotkań i imprez rekreacyjnych w plenerze. 

- sprzęt nagłaśniający i muzyczny.

4. Zasoby kadrowe organizacji:

Członkowie Stowarzyszenia koordynują działania wszystkich projektów realizowanych przez Stowarzyszenie. Doskonale dają sobie radę w prowadzeniu działań związanych z realizacją celów statutowych. Posiadają duże doświadczenie i wykształcenie niezbędne do ich realizacji. Wśród Członków Stowarzyszenia znajdują się osoby z przygotowaniem zawodowym: rolniczym, pedagogicznym, dziennikarskim, turystyki i rekreacji, administracji, bibliotekoznawstwa, architektury, doradztwa zawodowego i personalnego, animacji społecznej oraz ekonomiści i liderzy organizacji pozarządowych. Są wśród nich osoby starsze, emeryci, osoby pracujące w różnych zawodach, przedsiębiorcy i bezrobotni oraz młodzież. Są to ludzie z pasją pracy w społeczności wiejskiej. Członkowie Stowarzyszenia są przygotowani do projektowania i administrowania stron internetowych, koordynowania - prowadzenia projektów m.in. w ramach działalności artystycznej i kulturowej, działalności w zakresie edukacji i promocji zdrowia publicznego, działalności w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, działalności na rzecz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz w ramach pomocy społecznej, działalności w zakresie wspierania osób starszych, animacji społecznej i działań lokalnych oraz prowadzenia księgowości, chociaż ze względów etycznych Stowarzyszenie prowadzenie księgowości i wyodrębnianie poszczególnych działań zleca wykwalifikowanej księgowej: Urszula PIETKIEWICZ, właściciel Biura Rachunkowego, Członek Międzynarodowej Federacji Księgowych, posiada certyfikat dyplomowanego księgowego potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych określonych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce opartych na międzynarodowych standardach edukacyjnych ustalonych przez IFAC.

5. Członkowie Wspierający Stowarzyszenia:

Od roku 2006

Ursula i August FELDMANN z Niemiec (Ursula FELDMANN jest Przewodniczącą Stowarzyszenia "Frauen helfen Frauen"), Beata SZYMANIK-FELDMANN i Gerhard FELDMANN z Niemiec oraz Margret i Hubert SCHWERDT z Niemiec. 

Od roku 2013

Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe Nadleśnictwa Bartoszyce reprezentowane przez Nadleśniczego Zygmunta Zbigniewa PAMPUCHA, Nina RYBAK z Krekol, Janina i Jan KARNAK z Krekol, Założyciele Stowarzyszenia, Christine i Reinhard LUX z Niemiec, Barbara i Stefan PIECZEWSKI z Niemiec oraz Stowarzyszenie "Frauen helfen Frauen" z Niemiec reprezentowane przez Prezeskę Ursulę FELDMANN.

Od roku 2015

Fundacja "OPIEKUN" reprezentowana przez Prezesa Zarządu Fundacji Janusza SKLEPOWICZA oraz BARTMAN Indywidualna Praktyka Dentystyczna Anna NARKOWICZ reprezentowana przez Wojciecha TRZCIAŁKOWSKIEGO, Wanda i Marek PRZYBYSZOWIE z Lidzbarka Warmińskiego, Gerard WICHOWSKI z Lidzbarka Warmińskiego i AS-TUR Robert KOBYLARZ z Krawczyk oraz Chester GRUBA z Kanady.

Od roku 2016

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "RAZEM" Ireneusz Blok, Danuta Blok z Lidzbarka Warmińskiego, Anna BIENIEK i Jan DAJNOWSKI z Bartoszyc, Beata i Paeł WIĘCŁAWSCY z Gdyni oraz Małgorzata i Artur BOROWICZ "ARTAN" z Lidzbarka Warmińskiego.

Od roku 2018

Magdalena Izabela ŁUSZCZYKIEWICZ ze Szczecina.

6. Członkowie Honorowi Stowarzyszenia:

Jan RÓŻAK - Wolontariusz Długoterminowy Stowarzyszenia z Jastwi, woj. Małopolskie, Zofia PAŻUŚ z Krawczyk, Brunon PATYRA z Krekol oraz Iwona i Stanisław MIECZNIK z Krekol, Założyciele Stowarzyszenia, Irena KOŁODZIEJ z Krekol, Karmelita Bosy o. Marian STANKIEWICZ OCD rodem z Krawczyk oraz Jadwiga ZAWADA i Danuta ZDUNEK z Krekol, Marianna i Donat MALINOWSCY z Bartoszyc, Ks. Biskup Algirdas JUREVICIUS z Litwy, Virginija i Ążuolas SUTKUS oraz Tatjana PRAKAPIENE z Litwy.

7. Na zasadzie umowy współpracują z nami:

1) Stowarzyszenie "Frauen helfen Frauen" ("Kobiety pomagają Kobietom") z Niemiec;

2) Stowarzyszenie "Vilties Tiltas" ("Pomost Nadziei") Oddział  "Têkmê" ("Strumienie") - do roku 2020;

Od roku 2020 Asociacija "Vilties Tiltas" z siedzibą w Kaisiadorys.

3) Stowarzyszenie "Vilties Tiltas" ("Pomost Nadziei") Oddział "Eičiúnai Jaunimo Centras" ("Młodzieżowe Centrum Kultury") - do roku 2020;

4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiwitach;

5) Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Krawczykach - do roku 2020,

6) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach,

7) Gimnazjum nr 2 w Lidzbarku Warmińskim - do roku 2019

8. Należymy do:

1) Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego „FOSa” - członek od 20.09.2010r.;

2) Sieci Wspierania Rozwoju Lokalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Herold” - członek od 01.12.2008r.;

3) Sieci na rzecz Seniorów Warmii i Mazur – członek od 24.05.2011r. Prezes Stowarzyszenia Ryszard PRZYTUŁA jest członkiem Zarządu Sieci;

4) Klubu Polskiej Akcji Humanitarnej SOS - członek od 01.05.2015r.;

5) Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Lidzbarskiego – członek od 2004r.;

6) Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Bartoszyckiego – członek od 2012r. Wiceprezes Stowarzyszenia Jan POWIERŻA pełni funkcję Sekretarza Rady.

9. Wykaz zrealizowanych projektów znajduje się w zakładce: Projekty