Wyciąg ze Statutu Stowarzyszenia:

§ 5. 7. Honorowym członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§ 7. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków osobom, które szczególnie zasłużyły się dla Stowarzyszenia lub dla społeczności lokalnej. Członkowie honorowi mogą być również ustanawiani przez Zarząd na wniosek członków Stowarzyszenia.

§ 9. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:

  1. korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego Stowarzyszenia,
  2. udziału w pracach Stowarzyszenia,
  3. zgłaszania wniosków i propozycji do władz Stowarzyszenia, co do działalności Stowarzyszenia,
  4. korzystania z urządzeń i pomocy Stowarzyszenia, w tym z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  5. noszenia odznaki i posiadania legitymacji Stowarzyszenia.
  6. Korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia.
  7. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, nie mogą uczestniczyć z głosem stanowiącym w obradach, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia. Poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni