Stowarzyszenie jest członkiem Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego "FOSa" od 20.09.2010r. 

Misją Federacji FOSa jest efektywne rozwiązywanie problemów społecznych poprzez wzajemne wspieranie i reprezentowanie organizacji socjalnych województwa warmińsko – mazurskiego

Federacja FOSa realizuje swoje cele poprzez:

 • rzecznictwo interesów, reprezentowanie organizacji członkowskich
 • wspieranie organizacji socjalnych poprzez:

- szkolenia i warsztaty z zakresu zarządzania projektem, pisania projektów, pozyskiwania środków finansowych, zarządzania NGO, usług socjalnych, strategii rozwoju, standaryzacji usług itd.;
- poradnictwo dla pracowników, wolontariuszy działających w organizacjach pozarządowych;
- konferencje i seminaria

 • i inne wynikające z działań statutowych

Więcej TUTAJ

Nasze ostatnie działania

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

 • współpraca z Bankiem Żywności. Stowarzyszenie w latach 2010 do 2014 prowadziło punkt dystrybucji PEAD. Dystrybucja artykułów spożywczych w ramach Programu PEAD jest finansowana z budżetu Unii Europejskiej – Pomoc Unii Europejskiej.

 • W biurze Stowarzyszenia udzielana jest pomoc w zakresie pisania pism urzędowych oraz próśb i wniosków dotyczących wsparcia przez instytucje pomocowe.

 • W zakresie pomocy społecznej stowarzyszenie dzięki ofiarności publicznej wspomaga rodziny będące w trudnej sytuacji, szczególnie biedne i wielodzietne a naszym największym osiągnięciem w tym zakresie jest fakt, że rodziny te zwracają się właśnie do nas o pomoc.

Stowarzyszenie pośredniczy w przekazywaniu darów i pomocy udzielanej przez firmy i osoby prywatne.

 • Stowarzyszenie jest organizacją, która przyjęła na siebie zadania związane ze wspieraniem rozwoju społeczności wiejskich, rozwiązywaniem jej problemów i niesieniem pomocy środowisku wiejskiemu. Poprzez internet, biuro, stworzenie terenu przyjaznego mieszkańcom, spotkania, organizację imprez kulturalnych, realizację projektów i wdrażanie w życie celów statutowych Stowarzyszenie wpływa na zmniejszanie różnic pomiędzy miastem i wsią. Działania te skierowane są bezpośrednio do: - osób, które aktywnie uczestniczą w prowadzonych działaniach, - poprzez Członków Stowarzyszenia - do podopiecznych zgłaszanych i rekomendowanych przez Członków Stowarzyszenia, a pośrednio do innych mieszkańców terenów wiejskich.

 • Kierownictwo i członkowie organizacji to osoby bardzo zaangażowane w rozwój i funkcjonowanie Stowarzyszenia. Cechują się konsekwencją w działaniu. Posiadają umiejętności animatorów i liderów w pracy w społeczności wiejskiej. Angażują się we własny rozwój, z korzyścią dla działań Stowarzyszenia, co potwierdzają wyróżnienia oraz liczne certyfikaty.

  Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

 • Stowarzyszenie jest członkiem Sieci na Rzecz Seniorów Warmii i Mazur oraz członkiem Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego “FOSa”.

 • Stowarzyszenie realizuje projekty łączące pokolenia w ramach których osoby starsze przekazują swoje doświadczenia, wspomnienia i tradycje młodszym pokoleniom.

Młodsze pokolenie swoim zaangażowaniem uświetnia organizowane lokalne imprezy realizowane w ramach projektów.

 • W Stowarzyszeniu wykonywana jest praca społecznie użyteczna w ramach której udzielana jest pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym w wykonywaniu trudniejszych prac, m.in. przygotowanie drewna do ogrzewania, wprowadzanie wzajemnej pomocy przez osoby starsze osobom w wykonywaniu codziennych zakupów osobom, które mają z tym problem. Poprzez takie działania wyzwala się w społeczności zaangażowanie do wspólnej pomocy.

 • W naszym Stowarzyszeniu od września 2010 roku działają już seniorzy tworzący klub o nazwie „SuperSeniorClub”. Na razie jest to nieduża, ale chętna grupa osób, której celem są wspólne spotkania dające możliwość bliższego wzajemnego poznania się oraz opracowanie sposobów do zaangażowania osób starszych z obszarów innych wsi i małych miast, których działania opierały by się na Stowarzyszeniu. Działania te są jednak nie cykliczne i wymagają większego zaangażowania i wsparcia również w zakresie promocji. Nasi SuperSeniorzy angażują się w działania projektowe Stowarzyszenia, korzystają podobnie jak członkowie Stowarzyszenia z osobowości prawnej i wsparcia Stowarzyszenia.

W Krekolach jest Kościół Parafialny, który swoim zasięgiem łączy nie tylko miejscowości dwóch gmin (Kiwity i Bartoszyce) i dwóch powiatów (lidzbarskiego i bartoszyckiego), ale również łączy dwie krainy, Warmię i Mazury. Podobnym symbolem otwarcia na współpracę i integrację jest rzeka Suszyca, która swój bieg zaczyna właśnie w Krekolach. Wraz z naszymi SuperSeniorami wierzymy, że w niedalekiej przyszłości nie będzie to więź tylko symboliczna. Celem „SuperSeniorClub” jest integracja podzielonego i niezaangażowanego środowiska osób starszych nie tylko z terenu trzech miejscowości Parafii Krekole, ale również z innych pobliskich wsi i miast. Jednak, aby tak się stało w społeczności naszej potrzeba większej świadomości, która mogła by wyzwolić większe siły i chęci do działania oraz odporność na niezrozumienie i wyśmiewanie przez znaczną część społeczeństwa.

Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas wzajemnego obdarowywania się.

W obecnym czasie wydaje się, że jest coraz więcej organizacji i instytucji wspierających osoby potrzebujące, jednak często wielu z nas nie wie, że czasami nawet w naszym najbliższym sąsiedztwie mogą być ludzie, którzy naszego wsparcia potrzebują, ale nie potrafią, a może i wstydzą się o nie poprosić, dlatego kończąc rok 2015 my wszyscy, działający i wspierający Stowarzyszenie „Łańcuch Wzajemności”, możemy z czystym sercem czuć się dumni i zadowoleni z wykonywanego dzieła, które zawsze skierowane jest na potrzeby wspólnego dobra i dobra drugiego człowieka.

Przy zaangażowaniu Członków Stowarzyszenia i współudziale naszych Partnerów, co roku udaje nam się zrealizować zaplanowane działania, które w ogólnym podsumowaniu dają nam wszystkim zadowolenie i radość, choć ….. czasami jeszcze konieczne jest pokonywanie „murków” niezrozumienia.

W tym roku podobnie jak w latach wcześniejszych Stowarzyszenie „Łańcuch Wzajemności” miało możliwość uatrakcyjnienia prezentów choinkowych dla dzieci.  Między innymi dzięki wsparciu Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, która w ramach akcji „FOSa Dzieciom” przygotowała i przekazała nam paczki z odzieżą, zabawkami i słodyczami udało nam się wspomóc rodziców i dziadków w przygotowaniu prezentów pod choinkę, czym wierzymy, że zwiększyliśmy radość i uśmiech na twarzach obdarowanych dzieci. 

Wizyta studyjna dla mieszkańców z Gronówka

W dniu 12.07.2014r. w ramach członkostwa w Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego gościliśmy w Krekolach mieszkańców z Gronówka. Celem spotkania było przedstawienie sposobów działania Stowarzyszenia w kierunku rozwoju społeczności wiejskiej.

Spotkanie było jednym z elementów wizyty studyjnej organizowanej przez FOS-ę.

Walne Zebranie FOS-y

W dniu 19.05.2014r. w Olsztynie uczestniczyliśmy w obradach Walnego Zebrania Członków Federacji.