- FEDERACJA ORGANIZACJI SOCJALNYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO „FOSa” - członek od 20.09.2010r. ;

- SIEĆ WSPIERANIA ROZWOJU LOKALNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO „HEROLD” - członek od 01.12.2008r.;

- SIEĆ NA RZECZ SENIORÓW WARMII I MAZUR – członek od 24.05.2011r.;

- RADA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU LIDZBARSKIEGO – członek od 2004r.

- RADA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU BARTOSZYCKIEGO – członek od 2012r.

- Od 01.03.2010r. Stowarzyszenie na podstawie umowy partnerskiej współdziała z Bankiem Żywności w Olsztynie w ramach programu “Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej” oraz w ramach Karty Współdziałania.

- Od 08.11.2010r. na podstawie decyzji Rady Gminy Kiwity w Stowarzyszeniu organizowana jest i wykonywana praca społecznie użyteczna dla osób skierowanych przez Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim.

- Ważnym osiągnięciem był fakt, że w dniu 07.10.2005 r. decyzją Ministra Sprawiedliwości Stowarzyszenie zostało wpisane do wykazu instytucji, organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń, o których mowa w art. 47 i art. 49 Kodeksu Karnego na działania związane bezpośrednio z ochroną zdrowia i ochroną środowiska oraz, że w dniu 20.11.2007 wpis ten został rozszerzony o działania na rzecz wsparcia ratownictwa drogowego.