07 czerwiec 2024

"Klub JW 3847" w projekcie "Pamięć drogą do przyszłości". Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Autor: Koordynator RP - tel. 512280013

W 2000 roku JW 3847 w Lidzbarku Warmińskim, która od 1961 roku była kuźnią kadr Wojsk Obrony Powietrznej Kraju i miała bardzo duże znaczenie w budowie w lokalnej społeczności patriotyzmu i umiłowania Ojczyzny przestała istnieć. Wtedy to wolą społeczeństwa Ziemi Lidzbarskiej, w tym kadry zawodowej, pracowników cywilnych wojska, jak również przedstawicieli władz Miasta i Gminy Lidzbarka Warmińskiego było, aby nowo sformowana jednostka dziedziczyła sztandar JW 3847 i przejęła jej dziedzictwo tradycji. Znalazło to również swoje potwierdzenie w Decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 2000r.. Niestety, po latach okazało się, że nowa jednostka, a później kolejna przestała identyfikować się z byłymi żołnierzami i pracownikami JW 3847 pozostawiając ich samym sobie. Tak też we wrześniu 2023 roku zrodziła się idea, aby w Stowarzyszeniu „Łańcuch Wzajemności” zawiązał się klub skupiający byłych żołnierzy i pracowników oraz sympatyków Jednostki Wojskowej 3847, aby nie tylko kultywować i promować dziedzictwa i tradycje JW 3847 w społeczeństwie, w kraju i za granicą, ale również, aby prowadzić działania w kierunku jego rozwoju.

Powstanie i rozwój klubu, który przyjął nazwę "Klub byłych żołnierzy, pracowników i sympatyków JW 3847" jest jednym z integralnych elementów projektu pt. Pamięć drogą do przyszłości", który od marca realizuje "Łańcuch Wzajemności".

W trakcie przygotowań do projektu powstały nawet pierwsze plany i kierunki działalności klubu, które w trakcie realizacji projektu zostaną dopracowane i zapisane. Są to m.in.:

a) Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

b) Integracja środowiska rezerwistów i obecnych żołnierzy poprzez wspólne uczestnictwo w obchodach świąt państwowych i wojskowych, rocznicach wydarzeń związanych z czynem zbrojnym żołnierza polskiego, organizowanie podróży wojskowo-historycznych i krajoznawczych oraz uroczystości rodzinnych i rocznicowych,

c) Kultywowanie pamięci walk niepodległościowych narodu polskiego, czynu zbrojnego polskiego żołnierza na wszystkich frontach, w ruchu oporu oraz promowanie powojennej, pokojowej żołnierskiej służby Ojczyźnie,

d) Opieka nad miejscami pamięci narodowej i grobami żołnierzy, w tym byłych żołnierzy JW. 3847,

e) Działania, edukacja i profilaktyka na rzecz wzmacniania aktywności seniorów oraz ich kondycji psychofizycznej, przeciwdziałające poczuciu osamotnienia i bezradności osób starszych,

f) Podnoszenie sprawności fizycznej żołnierzy rezerwy,

g) Obrona praw i interesów byłych i obecnych żołnierzy oraz ich rodzin, inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków socjalnych, zdrowotnych i kulturalnych środowiska,

h) Organizowanie opieki dobrosąsiedzkiej, wolontariatu, rehabilitacji i koleżeńskiej samopomocy dla osób chorych i niedołężnych, ich współmałżonków, a także udzielanie innej pomocy dla osób najbardziej potrzebujących,

i) Wspieranie inicjatyw oddolnych, obywatelskich, a także inspirowanie patriotycznych działań zakładających współpracę mieszkańców, instytucji oraz grup nieformalnych podejmowanych na poziomie lokalnym oraz we współpracy z innymi organizacjami w Polsce, w Europie i na świecie.

j) Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów innych przedsięwzięć związanych z realizacją celów Stowarzyszenia „Łańcuch Wzajemności”.

W ramach działań skierowanych na rozwój klubu koordynator poprzez rozmowy konsultował z grupą byłych żołnierzy powstanie w Stowarzyszeniu klubu. W celu jego powstania odezwało się do nas również kilka osób, z innych części kraju, przeniesionych w trakcie służby w JW. 3847 do innych jednostek, którzy także wykazują chęć zaangażowania się w działania klubu i realizację jego celów

Wspólnie uzgodniliśmy działania w projekcie. Uczestnicy będą mieli wpływ na dopracowanie Regulaminu działania klubu oraz na sposób realizacji działań projektowych, co znacznie wpłynie na stworzenie długofalowych warunków przyjaznych do współpracy

Już w lipcu, jako jedno z ważniejszych działań zaplanowane jest wyjazdowe spotkanie uczestników projektu z grupą wojskowych z Orzysza działających w strukturach Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, co wpłynie na ich integrację i wzajemne poznanie się.

Orzysz, to miasto, które nosi miano Wojskowej Stolicy Polski. W Orzyszu działalność prowadzi też Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej, które ma duże doświadczenie i prowadzi działania z zakresu patriotycznego wychowania społeczności lokalnej i podobnie jak nasza organizacja "Łańcuch Wzajemności" jest członkiem Sieci na rzecz seniorów Warmii i Mazur, co ułatwia nam wspólne działania.

Z rozmów koordynatora z byłymi żołnierzami jednostki wynika, że pamiątki i kroniki Jednostki z sali tradycji zostały zdeponowane w Jednostce Wojskowej w Grójcu i nie mamy o nich żadnej wiedzy i najprawdopodobniej są dla Klubu nie do odzyskania, dlatego w ramach spotkania twórczego w projekcie "JW3847 w mojej pamięci" i w trakcie dalszej działalności będą zbierane i spisywane historie osób służących i pracujących w jednostce, by w ten sposób wykonać kronikę, bo historia, jeżeli nie zostanie spisana odejdzie w niepamięć wraz z odejściem najstarszych osób, które mogą wnieść duży wkład w jej spisywaniu. Wykonamy to m.in. poprzez wywiady, rozmowy i zbieranie zdjęć. Działanie to będzie kontynuowane również po zakończeniu projektu.

Naturalną konsekwencją jest, że wszyscy żołnierze JW 3847 z dniem założenia Klubu mogą być Członkami „Klubu byłych żołnierzy, pracowników i sympatyków JW 3847” i mają prawo do angażowania się w jego działania oraz do korzystania z wszystkich przywilejów, także z pomocy i wsparcia Klubu oraz Stowarzyszenia w którego skład wchodzi Klub, jednak potwierdzenie chęci przynależności do Klubu wymaga zgłoszenia w formie pisemnej. Członkowie Założyciele Klubu są jego członkami od momentu założenia Klubu. Następne osoby, pracownicy i żołnierze służby zawodowej i zasadniczej oraz sympatycy JW 3847 lub idei działania Klubu mogą przystąpić do Klubu deklarując w sposób pisemny chęć przystąpienia i realizacji jego celów.

We wszystkich sprawach dotyczących działalności "Klubu JW 3847" można kontaktować się z wybranym w dniu 25.05.2024 Zarządem Klubu:

Prezes - płk rez. Marek GRZMIĄCZKA

Wiceprezes - ppłk rez. Jerzy WIATRAK

Sekretarz - mjr rez. Ryszard WEŁNA

Członkowie: 1) mjr rez. Grzegorz PIŁAT, 2) st.chor.szt.rez. Ryszard PRZYTUŁA, 3) st.chor.szt.rez. Roman SOWIŃSKI, 4) mł.chor.rez. Janusz ALEKSIEJCZUK.


Pliki:
 Grupowe 16.09.2023 (0.9 MB)
 1proc Klubu (259 kB)
 odznaka kolor JW3847 (222 kB)
 Projekt sfinansowany ze srodkow Rzadowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 (526 kB)
<- Wróć do Nowości