Proboszczowie parafii w Krekolach

L.p. od - do "Imię nazwisko"
1 30.12.1433 "Proboszcz Mikołaj (Nikolaus)"
2 1433 "Johannes Krigheuser"
3 1556 "Simon Hempner"
4 1563-1578 "Georg Hermann"
5 1578-1609 "Johannes Hagenow"
6 1609-1623 "Anselm Braun"
7 1628 "Hermann Stulsprenger"
8 1644-1650 "Johannes GroB"
9 1651-1676 "Georg Koppel"
10 1683-1694 "Gregor Hepner"
11 1694 "Michael Franz Glagius"
12 1714-1724 "Mathias Burchert"
13 1728-1746 "Benedikt Voigt"
14 1749-1754 "Johannes Heidmann"
15 1753-1756 "Johannes Fritsch"
16 1780 "Joseph Sahm"
17 1780-1801 "Andreas Januskowski"
18 1804-1808 "Franz Riedel"
19 1809 "Franz Möller"
20 1809-1813 "Johannes Vonelsen"
21 1814-1834 "Michael Lossau"
22 1834-1848 "Johannes Fox"
23 1848-1867 "Peter Kindler"
24 1867-1885 "Anton Neuwald"
25 1885-1886 "Kuratus Peter Fox"
26 1886-1907 "Felix Grill"
27 1907-1909 "Karl Bludau"
28 1909-1928 "August Hinz"
29 1928-1934 "Otto Wein"
30 12.04.1934- 02.1945 "Clemens Preuschoff"
31 1946-1949 "Laurenty Maluga"
32 1949-1952 "Dydak Niedrowski"
33 1952-1953 "Bolesław Wołyniak"
34 1953-1956 "Seweryn Wawro"
35 1956 "Tadeusz Kościuszko"
36 1956-17.04.1957 "Antoni Orłowicz"
37 1957-1963 "Jan Karbasz"
38 1964-1975 "Józef Glinka "
38 1975 " Czesław Szymański"
39 1976-1986 "Stanisław Kiesz"
40 1987-1989 "Lech Wasilewski"
41 1989- 2011 "Stanisław Tokarz"
42 od 01.07.2011 - AKTUALNIE "Adam Steć"

Wydarzenia

 • Rok 1433 (30 grudnia) Proboszcz Mikołaj (Nikolaus) był mianowany dla Krekola
 • Rok 1457- rozpoczęto budowę obecnego Kościoła murowanego w stylu gotyckim. Jest to czas wojny 13-letniej pomiędzy Polską a Krzyżakami. Biskupem warmińskim jest Eneasz Piccolomini - późniejszy papież Pius II.
 • Rok 1553 - za czasów biskupstwa Stanisława Hozjusza, wielkiego obrońcy katolicyzmu, późniejszego kardynała i kandydata na ołtarze następuje kanoniczna erekcja parafii w Krekolu.
 • Rok 1582r - w wieku XVI kościól musiał być sprofanowany, bo biskup Marcin Kromer, gorliwy i światły obrońca wiary, dokonał uroczystej konsekracji kościoła ponownie -  20.05.1582r.
 • Rok 1711 - przebudowano kościół w stylu barokowym, dano beczkowe sklepienie, dostawiono kruchtę. Nowy ołtarz główny przyozdobiono obrazami mistrzów włoskich. Biskup Teodor Potocki funduje piękny ołtarz Matki Bożej - grubo złocony.
 • Rok 1723 - wystawiono potężną wieżę - dzwonnicę.
 • Rok 1728 - poświęcono nową ambonę barokową.
 • Rok 1730 - Biskup Krzysztof Szembek funduje dla kościoła barokowy ołtarz św. Szczepana - grubo złocony.
 • Rok 1743 - Biskup Adam Grabowski poświęca nowe organy we wspaniałej oprawie barokowej.
 • Rok 1790 - na terenie parafii w Krawczykach Graf von Kraft buduje kaplicę dla Luteran, do której uczęszcza tylko niemiecka służba pałacowa.
 • Wiek XIX -  mimo prześladowań i szykan ze strony zaborczych rządów pruskich ludność zostaje wierna katolicyzmowi i polskości.
 • Pod koniec XIX wieku następuje masowy napływ Niemców z Rzeszy na teren parafii oraz wykupywanie ziemi z rąk polskich.
 • Rok 1903 - na terenie parafii w Samolubiu powstaje kaplica katolicka wybudowana w stylu neogotyckim pod wezwaniem św. Wojciecha.

1909-1928 August Hinz

 • Rok 1915 - Prusacy rabują z kościoła trzy śpiżowe dzwony na cele wojenne.
 • Rok 1927 - Biskup Augustyn Bludau konsakruje nowe trzy dzwony: Św. Krzyża, Matki Bożej i Św. Wawrzyńca. Nie zabrano ich w czasie II wojny, bo materiał nie nadawał się na cele wojenne.
 • Za jego probostwa były przeprowadzone prace:
  - malowanie kościoła;
  - sporządzenia nowych ławek;
  - urządzenia statuły (Jezus dobry gospodarz);
  - kupienie nowego miejsca na cmentarz (do 1928r   grzebano przy kościele).

1928-1934 Otto Wein

 • Rok 1928-1939 - sprawiono dla kościoła nowe, piękne organy nowoczesne, nowe ławki, zaprowadzono ogrzewanie powietrzne i oświetlenie elektryczne. Dobudowano nową zakrystię. Za jego probostwa wykonano przebicie wieży dla założenia  schodów do organów. Przed tym wejście na chór było tam, gdzie stoi konfesjonał.

12.04.1934- 02.1945 Clemens Preuschoff

Do proboszcza należało 65 hektarów.Miejscem zamieszkania 2 sióstr „szarych” była późniejsza plebania (od 17.10.1969r  do 2001r), a teraz dom   prywatny - Krekole 32. Siostry zajmowały się chorymi i kościołem (sprzętem kościelnym).

Rok 1945- Wojsko rabuje bogate szaty i naczynia liturgiczne. Niszczy częściowo organy i centralne ogrzewanie, dewastuje kościół i plebanię oraz gospodarstwo kościelne...

Po przejściu frontu kościół przez kilka miesięcy jest nieczynny. Wreszcie opiekę nad kościołem obejmują księża diecezjalni. bądź OO Bernardyni, którzy tu dojeżdżają z Kiwit lub ze Stoczka (O. Seweryn Wawro, Ks. Tadeusz Kościuszko, Ks. Maluga, Ks. Niedrowski, Ks. Szkodziński....)

 • Rok 1946 - 1956 Braki w zapisach

1957-1963 Jan Karbasz

 • Rok 1957 - w kwietniu opiekę nad klasztorem i parafią obejmują OO. Marianie ze Sztoczka Klasztornego. Proboszczem jest Ks. Jan Karbasz MIC. W listopadzie 1957r po raz pierwszy od czasów wojny w  każdą niedzielę i święto rozpoczęto ogrzewanie kościoła;
  Krekole początkowo obsługuje Ks. Zenon Rosłoń, a od czerwca Ks. Józef Pietuszko. Rozpoczyna się normalne życie parafialne.
  W każdą niedzielą odprawiano dwie Msze św. w Krekolu, jedną zaś w Samolubiu. Uruchomiono ogrzewanie, przeprowadzono częściowy remont plebanii i budynków gospodarczych. Zakupiono nowy ornat czerwony i kapę. Wprawiono brakujące szyby, zakupiono liny do dzwonów.
 • Rok 1958 - W kościele odnowiono systemem gospodarczym ołtarze. W głównym ołtarzu umieszczono odsłaniany Krzyż. Remontowano zakrystię. Zakupiono 7 ornatów, 3 kapy, tuwalnię, mszał, puszkę, ubiory dla ministrantów, bieliznę kościelną, dzwonki, dwie chorągwie, pomalowano na olejno drzwi i okna, uruchomiono zegar wieżowy. Od września Ks. Pietuszkę zastępuje Ks. Eugeniusz Makulski. Odnowiono kościól wewnątrz i na zewnątrz, uzupełniono uszkodzone fundamenty, odbudowano mur okalający plac kościelny. Zniwelowano sam plac przykościelny, oczyszczono alejkę alejkę procesyjną, zbudowano schody na plac, wystawiono Krzyż przed kościołem, cały teren obsiano trawą, zasadzono dużo kwiatów. W lipcu 1958r wykonano drenację w celu odciągnięcia wody spod Zakrystii; W sierpniu 1958r księża jako zakonnicy zostali wyeliminowani z nauczania religii w szkołach. Pierwszą katechetką zatwierdzoną przez władze szkolne była pani Maria Grochowska; od września 1958r wszystkie szkoły pozbawiono krzyży. Klasy bez krzyży. Ludność ingerowała. Wiele było przykrości i dochodzeń władz państwowych. Katechetka prowadząc lekcje religii zmuszona była przynosić ze sobą Krucyfiks; 26 września Ks. Proboszcz był wzywany do Prez. Woj. Rady Narodowej w Olsztynie do Wydziału Wyznań.
  Zrobiono na niego fałszywy donos jakoby jątrzył ludzi odnośnie sprawy usunięcia od nauki religii w kazaniach. Kłamstwo szyte wielkimi ściegami, gdyż w niedzielach, których miał mówić te kazania był wogóle nieobecny w parafii i wcale nie mówił - Muszą być widocznie i tego rodzaju  „Krzyże”.
 • Rok 1959 - od sierpnia pracuje tu Ks. Stanisław Adamski. W tym czasie odnowiono ambonę, chór, zdobyto dwa feretrony, umbraculum, nową chorągiew, przeprowadzono remont plebanii oraz odnowiono kościół w Samolubiu. 
 • Rok 1960-1961- ogrodzono siatką cmentarz grzebalny. Przeprowadzono elektryfikację kościołów. Biskup Tomasz Wilczyński wizytował parafię Krekole.
 • Rok 1962-1963 - W Krekolu duszpasterzuje Ks. Marian Duszyński. W tym czasie ma miejsce praca nad odnowieniem kościoła. Uzupełnia się szaty liturgiczne. Do pomocy Ks. Marianowi Duszyńskiemu, który pełni obowiązki przełożonego i proboszcza w Stoczku przybywa Ks. Feliks Bartecki, który osiedla się na stałe w Krekolu - dotąd jego poprzednicy mieszkali w klasztorze i stamtąd dojeżdżali do Krekola.

1964-1975 Józef Glinka

 • Rok 1964 - Duszpasterzem w Krekolu zostaje Ks. Józef Glinka. Placówka jest niezależnym wikariatem parafii Kiwity.... Nauka religii odbywa się w punktach katechetycznych w trzech wioskach - dotąd uczono na plebanii w Krekolu oraz w kościele w Samolubiu, dzieci z Krawczyk przychodziły do Krekola - obecnie punkt katechetyczny utworzono u Pani Bogdanowiczowej w Krawczykach.....
  Jako katecheta pracuje Ks. Edward Daraź. W październiku OO Jezuici z Krakowa przeprowadzają misje tygodniowe intronizacji Serca Jezusowego (jak w całej diecezji). Na plebanii postawiono dwa piece. Księża zajmują sześć pomieszczeń z kaplicą katechetyczną.
  Wprowadzono na stałe jedną Mszę św. wieczorną, by wiernym ułatwić uczestniczenie wliturgii eucharystycznej.
 • Rok 1965 - Katechetą został Ks. Stanisław Motyka. Młodzież Krekola ufundowała nowy gotycki ornat... Uzupełnia się komplety bielizny kościelnej i kielichowej.
 • Rok 1966 - z racji obchodów narodowego Millenium nabyto dla kościoła nowy kosztowny baldachim - poświęcił go w odpust św. Wawrzyńca kaznodzieja Ks. Eugeniusz Chajęcki MIC. Ufundowano dwa sztandarki dziecięce do procesji.Nowym katechetą został Ks. Zenon Krysztofik.
 • Rok 1967 - kapitalny remont dachu kościelnego. Wykorzystano 10 m3 desek.Wizytację parafii przeprowadza Ks. Bp Józef Drzazga. Na drugie tysiąclecie Katolickiej Polski konsekruje w czasie wizytacji nowy kielich ufundowany dla kościoła parafialnego przez matki z Krekola i Krawczyk....  W tym roku nabyto czarną chorągiew.
 • Rok 1968 - zbudowano chodnik betonowy, procesyjny dokoła kościoła, dwa metry szeroki.Zakupiono nową chorągiew /św. Wawrzyniec i M.B. Licheńska/.
 • Rok 1969 - 17 października- władza ludowa przy użyciu siły /milicja + trzy ekipy przywiezionych obcych mężczyzn/ eksmituje księży: Józefa Glinkę oraz Zenona Krysztofika do położonego po drugiej stronie szosy małego, zagrzybionego budynku. Budynek ten - dwa pokoje 4 x 5 m oraz dwie komórki 2 x 4 m był ongiś zajmowany przez Siostry Elżbietanki. Eksmisja trwała od godz. 8 do 20. (wspomnienia spisane przez ks. Józefa GLINKĘ - dołączone do kroniki)
 • Rok 1970 - 15 czerwca - Ks. Józef Glinka otrzymuje nominację na proboszcza (administratora).
 • Rok 1971 - przyznano kościołowi ok. 2,5 ha ziemi i 0,5 ha jako działkę budowlaną.
 • Rok 1972 - remont - odnawianie 2 kościołów - malowanie, uzupełnianie instalacji elektrycznej 2 taryfowej - liczniki.Przygotowanie kaplicy katechetycznej w przedsionku kościoła - nowe drzwi i okna - zainstalowanie 2 pieców grzewczych elektr. Do pracy katechetycznej przybył Ks. Mieczysław Choiński po Ks. Krysztofiku.
 • Rok 1972 - 12 czerwca - wizytacja, której dokonał Ks. Bp Jan Obłąk. Zaistalowano nowy trwały ołtarz soborowy.
  Przewidziane prace nad urządzeniem plebanii (Krekole nr 32):
  • kuchnia gazowa;
  • hydrofor;
  • dwa pokoiki na poddaszu;
  • szambo;
  • założenie instalacji na fundamentach całego budynku ieszkalnego;
  • przygotowanie budowy obórki na przydzielonej działce;
  • założenie księgi wieczystej.

1975 Czesław Szymański

 • Rok 1975 - 03 sierpnia - Z polecenia Prześwietnej Kurii Biskupiej w Olsztynie z dnia 14.07.br. Nr 1853/75 został pisany protokół:
  Ustępujący Ks. Proboszcz Józef Glinka MIC przekazał nowemu Prob. Ks. Czesławowi Szymańskiemu wszelkie agendy parafialne itd. Uroczystość introdukcji zgromadziła pokaźną ilość wiernych, którzy po odprawionej Mszy św. z całą serdecznością i podzięką pożegnali Ks. Proboszcza Józefa Glinkę i z taką samą serdecznością powitali Proboszcza nowego.

  Protokół podpisali: Ks. Dziekan Stanisław Bogucki
  Przełożony Domu Zakonnego - Bonifacy Saarul MIC
  Ks. Proboszcz ustępujący- Józef Glinka MIC
  Ks. Proboszcz  nowomianowany - Czesław Szymański MIC