Letni wypoczynek dla dzieci z rodzin ubogich sposobem na odrodzenie się świetlicy wiejskiej

Nazwa zadania publicznego Wartość projektu ogółem Kwota dotacji Donator Okres realizacji Partnerzy Zasoby kadrowe
Z zakresu pomocy społecznej 9.932,35 5.000,00 ▪ Wojewoda Warmińsko-Mazurski 01.06.2006- 30.08.2006 ▪ Przedsiębiorcy – przejazd zorganizowany ▪ Osoby prywatne – księgowa + poczęstunek ▪ GOPS Kiwity ▪ Starostwo Powiatowe w L.W. ▪ Koordynator - Grażyna PRZYTUŁA ▪ Wioletta GRUDZIŃSKA ▪ Barbara FARELNIK ▪ Anna GRZEGRZÓŁKA

Zdjęcia z realizacji projektu

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi  dzięki dotacji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego - Wydział Polityki Społecznej Warmińsko–Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (5000zł) realizowało w czasie wakacji szkolnych 2006 projekt: "Letni wypoczynek dla dzieci z rodzin ubogich sposobem na odrodzenie się świetlicy wiejskiej".

   Koordynator projektu: Grażyna PRZYTUŁA

Otrzymana dotacja przeznaczona została na zakup żywności dla uczestników  i wzmocniła  działania projektu  "Wspólnie uczymy się organizować wypoczynek letni dla dzieci" dotowanego przez Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z Fundacją Rozwoju Społecznego „Nad Symsarną” Warmińsko-Mazurskim Funduszem Lokalnym z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim.

   Koordynator projektu: Grażyna PRZYTUŁA
 

 

                                                         PODZIĘKOWANIE

 

             Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi z siedzibą w Krekolach


składa serdeczne podziękowania za wsparcie oraz pomoc w realizacji wypoczynku letniego dla dzieci z terenów wiejskich w czasie wakacji szkolnych 2006 roku:

Wojewodzie Województwa Warmińsko-Mazurskiego;

Staroście Powiatu Lidzbarskiego;

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacji Rozwoju Społecznego „Nad Symsarną” Warmińsko-Mazurski Fundusz Lokalny z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim;

rodzicom oraz prywatnym przedsiębiorcom

zaangażowanym w organizację bezpiecznego wypoczynku dzieci.
 
 


                                     W  OCENIE  REALIZATORÓW  PROJEKTU:

*  Realizacja projektu w czasie wakacji szkolnych przyczyniła się do organizacji aktywnego, atrakcyjnego i bezpiecznego wypoczynku dla dzieci z terenów  wiejskich oraz umożliwiła kontakt grup rówieśniczych. Wpłynęła na integrację  mieszkańców  z 11 pobliskich miejscowości. Pobudziła do aktywności rodziców, którzy uczestnicząc  w zajęciach i spotkaniach oraz obserwując zachowania swoich dzieci przekonali się, że wspólne  działania mają duży wpływ na ich rozwój.

*  Rodzice dzieci brali aktywny udział w realizacji projektu w czasie  którego zwrócono uwagę na problemy w wychowaniu dzieci a prowadzone dodatkowe zajęcia były ukierunkowaniem na ich rozwój wszechstronny.

*  Ze względu na zmniejszoną dotację oraz zmniejszony zakres działania w realizacji projektu nie brał udziału Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiwitach.
 
*  Do realizacji projektu wykorzystane zostały dodatkowe fundusze otrzymane od Rady Powiatu Lidzbarskiego oraz z Fundacji „Nad Symsarną” w Lidzbarku Warmińskim.


                                                          Cel główny:


 Zajęcia z dziećmi  z rodzin ubogich   w okresie wakacji mimo, że nie zostały rozpoczęte prace związane z budową oddzielnych drzwi do świetlicy wiejskiej to przyczyniły się do uświadomienia rodzicom, że w czasie pozalekcyjnym ich dzieci nie mają miejsca, gdzie bezpiecznie i bez niewłaściwych zachowań dla rozwoju młodych ludzi mogłyby uczestniczyć w organizowanych zajęciach popołudniowych.


                                            Cele szczegółowe zadania:


 - stworzenie zaplecza do opieki nad dziećmi – realizacja projektu  z wykorzystaniem 
zaplecza  szkoły (boisko do gry w piłkę nożną i piłkę siatkową i miejsce do realizacji spotkań integracyjnych) oraz wykorzystanie sprzętu i  zaplecza Stowarzyszenia w znaczny sposób przyczyniły się do zwiększenia świadomości rodziców o potrzebie dalszych działań w celu zagospodarowania świetlicy wiejskiej.
 - w okresie intensywnych prac polowych  była zapewniona opieka nad dziećmi;
 - dzieci z rodzin ubogich bezpiecznie i atrakcyjnie spędzały  czas wolny;
 - był umożliwiony kontakt grup rówieśniczych;
 - poprzez realizację spotkań z rodzicami pokazywane były różne możliwości               organizacji dzieciom czasu wolnego oraz możliwości radzenia sobie z trudnościami       wychowawczymi.
 

* Dzieci w ramach zajęć miały możliwość poznania nowych miejsc turystycznych.


                                                Odbyły się wycieczki do:

- Dzikowo – rezerwat przyrody,
 
- Lidzbark W. – zamek i podzamcze,

- Giżycko – rejs statkiem, zwiedzanie lotniska,

- wyjazdy na basen do Bartoszyc i Miłogórza – nauka pływania,

- Ruciane Nida – rejs statkiem,
 
- Krutynia – spływ łodzią, muzeum przyrody,
 
- Jezioro luterskie – kąpiel,

- Olsztyn – zabawy w Figlolandii,

- Olsztyn – film w Multikinie, planetarium.

W czasie wszystkich wycieczek  zapewniane były posiłki i napoje. Szczególną atrakcją były obiady w  restauracjach, gdzie uczyły się kulturalnego spożywania posiłków wśród innych ludzi. Nawet  organizatorzy uświadamiali sobie fakt, że dzieci biorące  udział w wielu tego typu wycieczkach nie  zaznały takich chwil we wcześniejszym swoim życiu.


* Podczas prowadzonej akcji promocyjnej  trwały starania o zabezpieczenie bazy do realizacji projektu. 


* Zabawki, gry i inne materiały do prowadzenia zajęć i zabaw zostały zgromadzone przez członków Stowarzyszenia.


* W trakcie wycieczek oraz innych zajęć organizatorzy zapewniali dobrą opiekę, prowadzenie zajęć, konkursy, zabawy, wyjazdy do kina, teatru, na basen, nad jezioro, do Figlolandii i spacery.

Na spotkaniu integracyjnym realizatorów i uczestników z udziałem lokalnej społeczności  odbyło się: 
a) podsumowanie osiągnięć;
b) oglądanie pamiątek i zdjęć z realizacji projektu;
c) zaprezentowanie osiągnięć dzieci;
d) podsumowanie wyników ankiety kierowanej do rodziców dotyczącej oceny projektu;
e) zaplanowanie kolejnych działań opiekuńczych, które zabezpieczą pobyt dzieci po zajęciach lekcyjnych w przygotowywanej  do tego celu świetlicy wiejskiej.

 
* Naszym programem objętych miało być 50 dzieci z gminy Kiwity w wieku od 3 do 11 lat.  Zwiększenie ilości faktycznej uczestników do 123 spowodowane było  wzrostem zapotrzebowania wśród mieszkańców okolicznych miejscowości, którym bardzo spodobał się zaproponowany dla mieszkańców Krekol sposób realizacji wypoczynku wakacyjnego. Ciężko było odmówić i powiedzieć, że nie ma miejsca, gdyż dla wielu była to jedyna atrakcja jaką przeżyli w czasie całych wakacji.

                      
* Poczęstunkiem i posiłkami  objęte były wszystkie osoby biorące udział w projekcie.
W czasie zajęć uczestniczyli również rodzice, którzy jednocześnie zapewniali opiekę (dla dzieci będących bez opieki rodzica).


* Uczestnikami realizowanego projektu  były najczęściej dzieci z rodzin ubogich, a także z rodzin samotnie wychowujących i bezrobotnych. Otrzymanie dodatkowych funduszy przyczyniło się do tego, że w realizacji projektu brały udział również starsze dzieci.
W trakcie zajęć na miejscu poczęstunek przygotowywaliśmy sami, a w trakcie wycieczek w ramach pozaszkolnej opieki nad dziećmi posiłki dla dzieci były przygotowywane i spożywane w miejscach żywienia zbiorowego (restauracje, bary, pizzerie).
  


* Do rezultatów należy zaliczyć:

1.  Rozwiązanie problemów opieki nad dziećmi w czasie letnim oraz zorganizowanie     stałego poczęstunku (posiłki, kanapki, jogurty, owoce, herbata, napoje),
2.  Rozbudzenie więzi emocjonalnych między rówieśnikami,
3.  Rozwój uzdolnień i zainteresowań wśród biorących udział w projekcie dzieci.   
Wykształcenie wśród nich postawy charakteryzującej się aktywnością, wiarą w siebie 
i gotowością do podejmowania nowych zajęć, a także dążeniem do osiągania coraz lepszych  rezultatów w nauce,
4.  Uzyskanie dodatkowej wiedzy o możliwościach i potrzebie wspierania dzieci i młodzieży,
5.  Wypracowanie nowych metod pracy z dziećmi,
6.  Zbudowanie trwale działającej współpracy organizatorów projektu z partnerami     i rodzicami,
7.  Dalszym efektem spodziewanym powinno być większe zaangażowanie rodziców w rozwój  świetlicy oraz powstanie kółek, czy też klubów zainteresowań. 
8.  2 osoby biorące czynny udział w projekcie ukończyły kurs kandydatów na wychowawców placówek  wypoczynku dzieci i młodzieży;
9.  1 osoba ukończyła kurs na kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży;
10. kobiety biorące udział w projekcie będą nabytą wiedzę wykorzystywać w życiu codziennym.

 

* Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiwitach – zapoznał nas z sytuacją i potrzebami środowiska lokalnego;


* Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach – udostępniła zaplecze szkoły do realizacji projektu;


*  Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim – finansowo wspomogło nasze działania w chwili, gdy brakło nam środków na zabezpieczenie transportu zorganizowanego.


* Przedsiębiorcy prywatni – wpłynęli również na organizację przewozu dzieci, co uczynili poprzez zabezpieczenie środka transportu.


* Osoby prywatne – wkład w poczęstunek dzieci.


 
 
                                                Dodatkowe informacje


* Projekt był realizowany na terenie gminy Kiwity oraz gminy Bartoszyce. Był to projekt innowacyjny. Przedstawiał sposób zorganizowanej opieki nad dziećmi przez organizacje pozarządowe. Uaktywniał lokalną społeczność w trosce o dobro dzieci. 
Stowarzyszenie uruchomiło proces ożywienia nieaktywnej świetlicy wiejskiej, która miała pozwolić na kontynuację opieki nad dziećmi po zrealizowanym projekcie. Niestety, w jej rozwój oraz dokonanie prac dostosowawczych nie zaangażowali się mieszkańcy wsi, gdyż obawiali się, że sąsiedztwo świetlicy wiejskiej udostępnionej dla dzieci spowoduje zlikwidowanie koncesji na piwo, które dla wielu mieszkańców ma większe znaczenie niż dobro dzieci. Nie uspokoiła ich nawet możliwość przebudowania drzwi wejściowych w celu oddzielenia świetlicy od sklepu, gdyż przesiadując pod sklepem obawiają się, że będzie to ze względu na obecność dzieci zabronione.
W efekcie końcowym,  nie przebudowano drzwi wejściowych w celu oddzielenia świetlicy od sklepu spożywczego co miało oddzielić pijących alkohol (mimo, że i tak jest to prawnie zabronione) od dzieci oraz  w miejsce niesprawnych pieców nie został postawiony kominek. W tym zakresie nie otrzymaliśmy  również  wsparcia na które liczyliśmy od samorządowców Gminy Kiwity.


* Realizacja projektu pobudziła jednak dużą część mieszkańców wsi do wspólnego działania . Pokazała nowe sposoby  i możliwości organizacji czasu wolnego dzieci, szczególnie w okresie wakacji.


* Z przeprowadzonej końcowej ankiety wynika, że jest bardzo duże zapotrzebowanie na tego typu zajęcia, także dla osób starszych.


* Włączenie w realizację projektu mieszkańców pobliskich miejscowości wpłynęło na potrzebę  zorganizowania w czasie następnych wakacji równie atrakcyjnego wypoczynku dla dzieci.
* Działania projektu w planach skierowane były do 50 dzieci.  Jednak już od 13 lipca ilość ta zwiększała się o dzieci z pobliskich miejscowości. W sumie w trakcie realizacji projektu uczestniczyło 123 dzieci. 

 


Problemem była organizacja transportu zbiorowego z powodu dużych kosztów. Dzięki wsparciu Rady Powiatu Lidzbarskiego, Fundacji „Nad Symsarną”  oraz zwiększeniu kosztów własnych a także wsparciu rodziców udało się zorganizować  wyjazdy na wycieczki dla dzieci. Niestety, Rada Gminy Kiwity i w tym przypadku odmówiła wsparcia.